dimecres, 18 d’abril de 2012

POSADA EN FUNCIONAMENT IES STA. MARIA

Num. 5984
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 12 de març de 2012 per la qual es modifica la
Resolució de 21 de juny de 2005 de determinació de la zona de
gran afluència turística del municipi de Palma, a l’efecte d’exclusió
de la limitació d’horaris comercials
Fets
1. El 2 de març de 2012, l’Ajuntament de Palma va presentar a la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació la proposta
de determinar que la zona d’intramurs de Palma és zona de gran afluència
turística.
2. El 8 de març de 2012, el Servei de Comerç va emetre un informe que
assenyala que la proposta de l’Ajuntament de Palma suposa ampliar la zona de
gran afluència turística determinada per al municipi de Palma mitjançant la
Resolució del director general de Comerç de 21 de juny de 2005 (BOIB núm.
100, de 2 de juliol) i també que la proposta inclou una exposició motivada,
adoptada per acord plenari, amb explicació de les raons que la fonamenten, i s’ajusta,
per tant, als requisits que estableix l’article 22 de la Llei 11/2001, de 15
de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears.
Fonaments de dret
1. L’article 21.1.b) de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat
comercial a les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 28 de juny).
2. L’article 22 de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat
comercial a les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 28 de juny).
3. La Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació de 3 d’octubre de 2011 de delegació de competències i de delegació
de signatura en determinats òrgans de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, d’altres conselleries de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes
Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius
de la Vicepresidència (BOIB núm. 153, de 8 d’octubre).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Determinar, per al període del 15 de març al 30 d’octubre de 2012, que
és zona de gran afluència turística, a l’efecte d’excloure-hi la limitació d’horaris
comercials establerta en la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat
comercial a les Illes Balears, la part del territori municipal següent:
— Zona 1: intramurs (interior de la zona delimitada per l’avinguda de
Gabriel Alomar, l’avinguda d’Alexandre Rosselló, l’avinguda de Joan March,
l’avinguda del Comte de Sallent, l’avinguda d’Alemanya, l’avinguda de
Portugal, el passeig de Mallorca i el bocí de façana marítima compresa entre el
passeig de Mallorca i l’avinguda de Gabriel Alomar).
— Zona 2: límit del terme municipal de Palma amb el de Calvià, zona
compresa des de la variant de Cala Major de l’autopista de Ponent, l’avinguda
de Joan Miró i la mar.
— Zona 3: avinguda de Gabriel Roca (passeig Marítim), tram que s’estén
entre la ronda de Migjorn i la cala de Can Barbarà.
— Zona 4: zona del Molinar, la Ciutat Jardí, Can Pastilla i l’Arenal delimitada
per la confluència de l’autopista de Llevant amb el carrer de Joan
Maragall, l’autopista de Llevant (fins a la desviació de Cala Blava), el torrent
dels Jueus i la mar.
2. Disposar que la determinació d’aquesta zona de gran afluència turística
s’entengui prorrogada anualment, llevat que l’Ajuntament presenti, dins el
termini del mes següent a la data de la finalització del període d’exclusió, una
nova proposta motivada sobre aquest supòsit d’exclusió de l’horari general o
que la Direcció General de Comerç i Empresa, ateses circumstàncies sobrevingudes,
consideri la conveniència de modificar o de revocar la resolució de la
determinació d’aquesta zona.
3. Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Palma.
4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver
rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 12 de març de 2012
El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes
Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació (BOIB 153/2011)
— o —
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 6070
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 23 de
març de 2012 per la qual es disposa la posada en funcionament
de l’IES Santa Maria al terme municipal de Santa Maria del
Camí
El Decret 43/2011, de dia 29 d’abril (BOIB núm. 67, de 5 de juny), estableix
la creació de l’IES Santa Maria, amb el codi 07014909.
Per això, d’acord amb la disposició final primera del Decret 120/2002, de
27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels instituts d’educació
secundària en relació amb l’establert a l’article 2 de l’esmentat Decret, dict
la següent
ORDRE
Primer. El centre d’educació secundària obligatòria IES Santa Maria, de
Santa Maria del Camí, creat pel Decret 43/2011, de 29 d’abril, començarà a desenvolupar
l’activitat docent el proper curs 2012-2013.
Segon. Autoritzar el centre perquè imparteixi educació secundària obligatòria.
Tercer. Disposar el trasllat dels expedients dels alumnes que cursen actualment
1r d’ESO a l’IES Sant Marçal i provenen del CEIP Melcior Rosselló i
Simonet i CEIP Mestre Guillemet a l’IES Santa Maria.
Quart. Amb caràcter extraordinari, els càrrecs unipersonals de govern del
centre seran els mateixos que els de l’IES Sant Marçal mentre els dos centres
comparteixen espais.
Cinquè. Autoritzar la Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives perquè dicti les resolucions necessàries i perquè
adopti les mesures adients per a la posada en funcionament del nou centre.
Sisè. Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat al
BOIB.
Palma, 23 de març de 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans
— o —
BOIB Num. 46 29-03-2012 91

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada